ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet i enlighet med Odd Fellow-ordens grundsatser. I övrigt är stiftelsen fristående från Odd Fellow-orden och dess loger, där ej annat härnedan sägs. Endast boende i Nyköpings och Oxelösunds kommuner kan få del av fondens medel. Ändamålet skall tillgodoses huvudsakligen sålunda, att stiftelsen skall utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer dels främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning, dels ochfrämja vård av sådana ålderstigna, sjuka och lytta, som leva under små ekonomiska förhållanden. Därvid må företräde beredas personer med anknytning till Odd Fellowlogen nr 44 Sörmland eller dem vilkas anhöriga ha eller haft nära anknytning till denna loge. Verksamheten skall så begränsas, att stiftelsen åtnjuter skattefrihet enligt kommunalskattelagen 53 § e), förordningen om statlig inkomstskatt 7 § f), förordningen om statlig förmögenhetsskatt 6 § 1 mom. b) och förordningen om arvskatt och gåvoskatt 3 § enligt författningarnas lydelse den 1 januari 1964. Ändras författningarna så, att den skattefria sektorn för stiftelsen vidgas eller minskas, skall stiftelsens verksamhet i motsvarande mån anpassas, så långt praktiska hänsyn medgiva. Inom ramen för ändamålsbestämmelsen äger stiftelsen frihet att tillgodose något eller några ändamål framför andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svea och Karl Lagnefors Stiftelse
Organisationsnummer:819001-6207
Adress:
  • Odd Fellowlogen nr 44 Sörmland
  • Odd Fellows gränd 1
  • 61132 NYKÖPING
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS