ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att oberoende av industriella, militära, nationella, politiska, etniska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter, verka för att skydda människor, djur, växter och andra former av biologiskt liv mot skadliga effekter av elektromagnetisk strålning. Stiftelsens ändamål främjas genom a) att verka för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för ändamålet, b) att verka för att den artificiella elektromagnetiska strålningen minskar i miljön till en nivå där den med säkerhet inte skadar bologiskt liv, på kort eller lång sikt, c) att verka för striktare gränsvärden, lagar och regler för produkter som avger elektromagnetisk strålning, d) att aktivt bedriva informationsverksamhet om risker med elektromagnetisk strålning, e) att aktivt bedriva rådgivning om metoder för att reducera exponeringen för elektromagnetisk strålning, f) att verka för uteckling av tekniker som är säkrare för biologiskt liv, g) att verka för att försiktighetsprincipen tillämpas generöst, h) att verka för att forskning bedrivs på effekter av elektromagnetisk strålning, i) att verka för att forskningsmedel går till oberoende forskare, fria från industriellt inflytande, j) att aktivt bedriva kritisk granskning i frågan, k) att aktivt stödja individer i domstolsärenden och rättsprocesser, l) att verka för att människor som får svåra symtom av elektromagnetisk strålning får hjälp och skydd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802477-4484
Adress:
  • Gredby 14
  • 178 92 Adelsö
Telefonnummer:08-56051213
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS