ÄNDAMÅL

1 § Stockholms stads tjänstemäns understödsfond har till ändamål att bereda understöd åt i första hand efterlevande efter hos staden anställda – nedan benämnda befattningshavare – på vilka bestämmelserna om efterlevandepension äro eller kunna bliva tillämpliga samt i andra hand befattningshavare som uppbär pension från staden. 2 § Efter befattningshavares död äro under här nedan angivna villkor understödsberättigade dels befattningshavarens barn, som är yngre än 18 år eller som vid befattningshavarens frånfälle äro och antagas därefter förbliva till arbete varaktigt oförmögna, dels föräldrar, dels hel- och halvsyskon, som är yngre än 18 år eller som vid befattningshavarens frånfälle äro och antagas därefter förbliva till arbete varaktigt oförmögna och dels make/maka, registrerad partner eller sambo. Förekommer ingen sådan sökande är även befattningshavare som uppbär pension från staden understödsberättigad. Berättigad till understöd är endast den, som prövas vara i behov därav. 3 § Understöd efter befattningshavare utgår med det belopp, som för envar till understöd berättigad av fondens direktion för varje kalenderår bestämmes med hänsyn till föreliggande omständigheter och med iakttagande av a) att understöd icke må utgå med högre belopp än 30 000 kr med årlig uppräkning enligt konsumentprisindex med basår 2019, b) att, där två eller flera understödsberättigade finnas, understöden sammanlagt ej må överstiga 45 000 kr med årlig uppräkning enligt konsumentprisindex med basår 2019, c) att, där någon är berättigad till understöd efter mer än en befattningshavare, understöden för honom sammanlagt icke må utgå med högre belopp än 30 000 kr med årlig uppräkning enligt konsumentprisindex med basår 2019.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Kommuns arbetstagares understödsstiftelse
Organisationsnummer:802405-2667
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS