ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att direkt och / eller indirekt genom bidrag eller andra former av stöd främja kultur, miljövård (innefattande insatser för klimatet, naturen och djurlivet), omsorg om barn och ungdom, polotisk verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning, vetenskaplig forskning eller annan likvärdig verksamhet. Särskilt fokus ska vara på mål och delmål i Agenda 2030, och efterföljande globala agendor, i den utsträckning dessa mål och delmål ryms inom stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan främja sina ändamål genom att på egen hand eller genom samarbete med andra aktörer genomföra konkreta åtgärder, upplysa och informera det globala samhället om ändamålen, ge bidrag till projekt som främjar stiftelsens ändamål eller genom annan motsvarande verksamhet som styrelsen finner lämplig. Stiftelsen har rätt att bedriva näringsverksamhet. Stiftelsens styrelse har frihet att placera stiftelsens medel i sådana tillgångar som styrelsen bedömer lämpliga. Stiftelsen får för främjandde av sitt ändamål använda såväl avkastning som kapital, med beaktande av att stiftelsen ska ha en varaktighet på minst fem år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen WRLD Foundation
Organisationsnummer:802526-9328
Adress:
  • Mailbox 3306
  • 112 73 Stockholm
E-post:hello@wrldfoundation.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS