ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdela understöd till behövande ålderstigna fröknar och änkor, som tillhöra släkten Geijer eller någon av dess dottersläkter von Geijer och af Geijerstam och som – så länge Geijerska släktföreningen existerar – äro medlemmar av denna förening. Stiftelsens kapital får icke förbrukas. Av årsavkastningen skall årligen minst 15 % läggas till kapitalet. Återstoden skall, i den mån den inte omedelbart tages i anspråk för det i första stycket angivna ändamålet, läggas till en dispositionsfond. Då det är uppenbart att dispositionsfonden överstiger vad som inom överskådlig tid kan komma att behövas för angivet ändamål, får därur understöd lämnas jämväl till andra personer, vilka äro medlemmar av släktföreningen och som på grund av ålder, sjukdom eller annat handikapp bedömas vara i behov av stöd utöver vad de på annat sätt kan erhålla. Härutöver får, i den omfattning som kan ske utan att något av ovanstående ändamål äventyras, bidrag ur dispositionsfonden lämnas till Geijerska släktföreningen att användas till underhåll av Geijersgården i Ransäter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm och Irma von Geijers fond
Organisationsnummer:874000-1378
Adress:
  • Carl-Henrik Geijer
  • Solhöjdsvägen 12
  • 132 41 SALTSJÖ- BOO
Telefonnummer:08-747 08 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 641 801 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS