ÄNDAMÅL

Fondens avkastning disponeras at kyrkoherden i Fristads församling i huvudsak sålunda:

A. Ett belopp av Etthundra (100:-) kronor anslås till extra förplägning varje 4 augusti åt personal och innackorderingar i Fristads församlings ålderdomshem.
úûB. Efter utgången av tredje året efter mitt frånfälle och sedan efter utgången av varje år skall högst tretusen (3.000:-) kronor eller tillgängligt mindre belopp tillfalla hustru, som under året ifråga fött sitt femte barn i sitt första äkenskap därest hon sammanlever med mannen, är kyrkoskriven och boende i Fristads socken sedan fem år eller längre tid räknat från barnets födelse, är välkänd, tillhör den evangelisk-lutherska trosbekännelsen samt icke är av tattar- eller zigenarsläkt; dock under förutsättning att alla fem barnen vid årets slut äro i livet. Finnes flera hustrur i sådan belägenhet skall en var av dem erhålla tvåtusen (2.000) kronor i den mån fondens resterande årsavkomst räcker, eljest delas resterande årsavkomst lika mellan de berättigade. Hustru med sagda kvalifikationer, som året ifråga fött sitt tionde barn, skall erhålla liknande förmån; dock må hon erhålla sin andel endast såvitt åtminstone åtta av hennes barn, det nyfödda inräknat, leva vid årsslutet. Femföderska, som icke kan erhålla utdelning därför att hon ej har alla sina barn i livet, vars ej förmenat att framdeles ifrågakomma, då även detta villkor efter ny barnsbörd uppfyllts. Motsvarande bestämmelse gäller även den mera barnrika hustrun. (Bestämmelsen om sammanlevnad med mannen gäller givetvis ej därest mannen avlidit efter sista hävandet.)
C. Då fonden uppgått till tvåhundratusen (200.000:-) kronor – se närmare bestämmelsen i början av denna punkt 10 – skall, sedan utdelningen enligt A. och B. ovan företagits utav eventuellt resterande årsavkastning:
Till hjälp åt verkligt studiebegåvad obemedlad elev i Fristads folkskola för fortsatt utbildning anslås efter samråd mellan kyrkoherden och förste läraren (överläraren) visst skäligt beloppså länge behov förefinnes och vederbörandes aktsamhet vitsordas;
För Fristads kyrkas prydande anbringas därest så kan befinnas lämpligt fönstermålning (mosaik) i de båda fönstren närmast altaret. I samma syfte må kyrkoherden i mån av tillgång bestämma om andra åtgärder, exempelvis, efter sakkunnigas hörande, katedralglas i de andra fönstren. Reparationer och dylikt, som kan åligga församlingen, må i intet fall bekostas av fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Widells Minnesfond
Organisationsnummer:864500-6696
Adress:
  • SEB, Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7636205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS