ÄNDAMÅL

1/3 av avkomsten av kapitalet skall läggas till kapitalet. 1/3 användas till pensionärer åt behövande personer som varit boende en längre tid inom socknen och som hederligt genom arbetsamhet och omtanke sökt bereda sig och de sina nödig utkomst men ändock råkat i betryck. 1/3 överlämnas till folkskolestyrelsen i Skedevi skoldistrikt, som efter lottning bland folkskolornas flickor må insätta 100 kronor per barn i en livränteanstalt med förbehåll att räntetagaren icke får uttaga något från livränteanstalten förrän vid fyllda 50 år. Avkastningen av den tredjedel, som är avsedd för insättning i livränteanstalt, må användas till insättningar i sparbank för de barn och med de belopp som avses i testamentet. Kungl Maj:t föreskriver tillika, att sparbanksbok efter insättning skall överlämnas till vederbörande förmånstagares förmyndare samt att medlen må – sedan vederbörande uppnått myndig ålder – disponeras av förmånstagaren själv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wallinska fonden
Organisationsnummer:825003-3258
Adress:
  • Finspångs kommun
  • 612 80 FINSPÅNG
Telefonnummer:0122-85000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 856 990 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS