ÄNDAMÅL

W.F. Eneströms understödsfond är grundad på ett i gåvobref af den 1 April doneradt kapital af Femtiotusen (50.000) kronor och till ändamål att bereda understöd i form af pensioner, stipendier eller tillfällig hjälp åt nedannämnda personer. Berättigade till pension eller tillfälligt understöd äro min syster Maria Mathilda Victorin, född Eneström, och min broder Casper Mauritz Eneström samt deras barn och dessas manliga och kvinnliga ättliingar i rätt nedstigande äkta led, så ock de förres enkor, och till stipendier under studietiden mina förenämnda syskons barn och de manliga och kvinnliga studerande, som i äkta led härstamma från dem. Understöd från fonden får dock ej lemnas utan att den, som sådant söker, befinnes vara i verkligt behof deraf. Om de från mina syskon Maria Mathilda Victorin, född Eneström, och Casper Mauritz Eneström härstammande slägter utdö, skall fonden i dess helhet ofördröjligen öfverlemnas till Upsala Universitets förvaltning och dess avkastning användas till stipendier åt studerande vid Upsala universitet

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen W.F. Eneströms Understödsfond
Organisationsnummer:102015-9818
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS