ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet inom i huvudsak Skaraborgs län, att samverka med företrädare för den staliga kulturinnesvården inom länet, att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden och övriga tillgångar samt att, om inte genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen äger där så befinnes lämpligt i egen regi eller genom särskilt bildat organ, genom uthyrning eller annorledes affärsmässigt utnyttja de byggnader varöver stiftelsen äger förfoga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västergötlands Museum
Organisationsnummer:868400-3190
Adress:
  • Box 253
  • 532 23 Skara
Telefonnummer:0511-26000
E-post:info@vgmuseum.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 972 193 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS