ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att i första hand inom Värmlands län med fast ensemble och på annat sätt driva konstnärlig teaterverksamhet. Musikteatern skall genom sina arbetsformer bidra till att förverkliga de mål för en samhällelig kulturpolitik som antgos av 1974 års riksdag och som närmare preciseras i följande punkter: Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttas. Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan människor. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamheten och beslutsfunktioner inom kulturområdet. Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna. De preciseringar av angelägna uppgifter för en musikteater i Värmland vilka angivits i beslutsunderlaget när Värmlands län landsting och Karlstads kommun beslutade om teaterns inrättande skall därvid särskilt beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlandsoperan
Organisationsnummer:873201-5311
Adress:
  • Älvgatan 49
  • 652 30 KARLSTAD
Telefonnummer:054-170514
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:34 960 826 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS