ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen av denna fond skall en tiondel avsättas och läggas till fondens kapital. Därefter skall min hushållerska Wilhelmina Persdotter, så länge hon lever, erhålla en årlig pension av sexhundra (600) kronor, vilken utbetalas till henne förskottsvis med etthundrafemtio (150) kronor i kvartalet. Av fondens årliga avkastning erhålla vidare Änkefru Heleny Lidman ett årligt understöd av etthundrafemtio (150) kronor, Fru L. Bergström, född Häggström, ett årligt understöd av etthundra (100) kronor, Änkan Hedvig Lovisa Hellqvist, boende i Valla gård, Bettna station, ett årligt understöd av femtio (50) kronor, varjämte till Löwenströmska lasarettet årligen inbetalas lasarettets avgift för V. Johansson med femtio (50) kronor. Återstoden utav fondens avkastning fördelas utav Riddarhusdirektionen i lika delar mellan följande mina brorsbarn Agronomen Ulrik Hugo Adolf Fredrik Celsing, Fröken Ulla Fredrika Celsing och Fröken Anna Fredrika Margareta Celsing med iakttagande av att, i den mån något av dessa mina brorsbarn dör och efterlämnar barn, dessa inträda i avliden faders eller moders rätt. Om det skulle inträffa, att någon av Fröknarna Ulla och Dika Celsing, medan de uppbära avkastning från denna fond, avlida utan att efterlämna barn, skall det belopp, som den avlidna ägt att från fonden uppbära, om hon levat, delas lika mellan den efterlevande systern och Agronomen Ulrik Celsing och, då någon av dem avlider, efter arvsgrund mellan deras barn. Det är vidare min önskan att, om även den andra systern skulle avlida utan att efterlämna barn, även hennes rätt till ankomsten skall övergå till Agronomen Ulrik Celsing och efter hans frånfälle till hans barn, så att del sålunda kan inträffa att Agronomen Celsing eller hans barn äro berättigade att under deras livstid uppbära all den avkastning från fonden, som icke åtgår till kapitalets förökande eller utbetalande av de årliga understöd, som i första hand utgå. Den del av fondens avkastning, som icke längre utbetalas till mina i denna punkt nämnda syskonbarn och avkomlingar, skall enligt Riddarhusdirektionens bestämmande användas till understöd åt personer, som härstamma från mina syskonbarn, vare sig som understöd på grund av ålderdom sjuklighet, ekonomiskt betryck eller för idkande av studier. Riddarhusdirektionen äger följaktligen, då det kan komma ifråga att på sådant sätt använda avkomst av fonden, att på övligt sätt kungöra att medel finnas disponibla samt förelägga dem, som vilja komma i åtnjutande av understöd, att styrka såväl den formella som materiella förutsättningen för erhållande av understöd. Beloppet av detta understöd bör vara så rikligt, att det åsyftade ändamålet vinnes och blir en verklig hjälp för de sökande, och torde därför icke antalet av understödstagare i början utsträckas till flera än tre. På fondens tillväxt beror sedan om .Riddarhusdirektionen anser sig böra lämna understöd åt flere personer. Om inga avkomlingar till mina syskonbarn göra anspråk på eller kunna erhålla fondens avkastning utan denna eller någon del därav skulle komma att stå oanvänd, har Riddarhusdirektionen rätt att disponera över .sådan avkastning för andra liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Överkammarherre Gustaf Celsings fond
Organisationsnummer:102016-1517
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS