ÄNDAMÅL

Att verka för att sjön Tysslingen, belägen 5 km väster om Örebro stad, och områdena i närheten av sjön upprustas till och bibehålls som en värdefull lokal för djur- och växtliv, främst med tanke på våtmarkslevande fåglar, men även för övriga arter anknutna till jordbrukslandskapet. Att genom att ställa ekonomiska medel till förfogande för arbeten i samklang med stiftelsens målsättning, till jordbrukare runt sjön vilka är villiga att arbeta i samklang med stiftelsens målsättning och till övriga arbetsinsatser i samklang med stiftelsens målsättning, se till att stiftelsens målsättning uppnås. Att, för det fall det befinnes nödvändigt, inköpa och ansvara för fast egendom, träffa arrendeavtal och överenskomma om annan nyttjanderätt samt att vara avtalsslutande part i förhållande till enskilda, företag, organisationer och myndigheter. Att stödja ideella personliga eller föreningsdrivna insatser i samklang med stiftelsens målsättning. Att initiera och stödja forskning, främst med anknytning till arter och naturmiljön i och vid våtmarker i jordbrukslandskap och skog. Att genom insamlingar, gåvor, sponsorsaktiviteter mm se till att en naturvårdsfond byggs upp för att möjliggöra en långsiktig planering av naturvårdsarbetet i enlighet med ovanstående målbeskrivningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tysslingen
Organisationsnummer:875002-0177
Adress:
  • Rånnesta
  • 705 92 ÖREBRO
Telefonnummer:019-298970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:68 170 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS