ÄNDAMÅL

[…] återstoden disponeras för stipendieändamål. Stipendierna skulle av högskolans styrelse utdelas till lovande unga studerande vid högskolan för studier inom eller utom landet. Det belopp, somunder ett år kunde för dylikt ändamål disponeras, finge utdelas till en men finge ej fördelas mellan flera än två studerande. När fonden ökats med 50 % av dess värde vid tiden för fondens bildande, […], om styrelsen funne lämpligt, delas på tre stipendiater. Stipendier finge tilldelas jämväl yngre licentiater eller nyligen promoverade doktorer, som styrelsen önskade bereda tillfälle till fortsatta studier. Om någon av fru signe Carlgrens barn eller Rikard Kjellberg komme att idkastudier vid högskolan, skulle de med lika rätt sinsemellan äga att komma i åtnjutande av det för stipendier disponibla beloppet, så länge de, inskrivna vid högskolan, skötte sina studier på ett enligt styrelsens åsikt tillfredställande sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tor och Agnes Lambergs stipendiefond
Organisationsnummer:802006-5994
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:691 423 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS