ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att; a) verka för och stödja hjälpverksamhet inriktad mot att förebygga och motverka att barn, ungdomar och unga vuxna, fysiskt eller psykiskt, far illa eller b) lämna bidrag till personer och/eller organisationer som (i) arbetar för att rädda och skydda utrotningshotade djurarter och/eller (ii) skydda och vårda hotad natur och/eller (iii) förebyggande mot negativa klimatförändringar eller c) samverka med, eller lämna bidrag till, organisationer som bedriver biståndsverksamhet. Med begreppet ”verka för och stödja” under första punkten ovan avses att lämna bidrag till eller samarbeta med institutioner etablerade yrkespersoner inom psykologi och psykiatrin och organisationer som; 1. arbetar för psykiskt välbefinnande och stärkande av den psykiska hälsan hos barn, ungdomar och unga vuxna, alternativt 2. arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicid genom att informera, utbilda eller på annat sätt öka kännedomen i samhället inom området samt stödjer barn, ungdomar och unga vuxna om lider av psykisk ohälsa, alternativt 3. stödjer anhöriga och vänner till personer som har tagit sitt eget liv. Stiftelsens ändamål enligt ovan får fullföljas såväl i Sverige som utomlands. Stiftelsen får även bedriva aktiviteter som är kopplade till varumärkesrättigheter, antingen direkt eller genom direkt eller indirekt ägt bolag. Stiftelsens styrelse väljer från tid till annan vilket eller vilka av stiftelsens ändamål som ska gynnas, samt vilken fördelning som ska ske mellan dessa ändamål. Stiftelsen får använda både erhållna gåvor och bidrag, avkastningen och kapitalet för att uppfylla sitt ändamål. Det ska dock alltid finnas ett minsta bundet eget kapital om 3 000 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tim Bergling Foundation
Organisationsnummer:802481-1997
Adress:
  • Space
  • Mäster Samuelsgatan 45
  • 111 57 Stockholm
Telefonnummer:076-724 27 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS