ÄNDAMÅL

Av räntan å fondens kapital skall av styrelsen understöd å etthundra kronor vartdera årligen utdelas till behövande kvinnor inom Lysekils stad. Vid skilda meningar inom kyrkorådet om vilka som skola utses till pensionärer, gäller den mening, som kyrkoherden biträder. Understöden skola med hälften var gång årligen utbetalas i april och oktober månader. Vid utdelning ur fonden första gången skall kungörelse därom införas i stadens tidningar och sammalunda, så ofta ledigt rum uppstår. För att komma i åtnjutande av understöd ur fonden, fordras, att sökanden sedan minst tre år skall hava varit bosatt och mantalsskriven i Lysekil, hava fyllt femtio år, omfatta svenska kyrkans lära och vara i verkligt behov av understöd, dock med företräde åt den, som ej åtnjutit eller åtnjuter fattigunderstöd utan söker redbart sträva sig fram. Överskjutande ränteavkastning skall insättas i Lysekils Sparbank för bestridande av nödiga utgifter såsom annonsering, gottgörelse för kyrkoherdens besvär med högst 25 kr årligen, om så påfordras. Om ytterligar tillgång finnes, må tillfälligt mindre understöd utdelas till något fattigt barn eller konfirmand. Fondens kapitalbelopp, vare sig det utgöras av reda penningar eller i därmed inköpta fullt tillförlitliga obligationer, får ej minskas och skulle avkastningen visa sig otillräckligt att till fullo utbetala de bestämda understöden, må dessa proportionellt minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen syskonen Gerda och Robert Strandéns donation
Organisationsnummer:854600-1382
Adress:
  • Övre Kyrkogatan 3
  • 453 30 Lysekil
Telefonnummer:0523-2934100
E-post:lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 241 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS