ÄNDAMÅL

Att omkring sex studenter skola genom dessa medel få behöflig studiehjälp fram till prästexamen, och bör hjälpen så rättvist som möjligt fördelas mellan Uppsala och Lunds universitet. Det understöd, som här afses, skall lämnas till dem som ämna bli präster. Ifall fonden i fråga kommer till stånd, torde emellertid ur densamma hjälp böra lämnas äfven åt blifvande kristendomslärare vid läroverken åt dem som läsa på teol.licentiatexamen dock endast undantagsvis, enär de efter aflagd teologie kandidatexamen torde utan större svårighet kunna erhålla studielån från annat håll och fondens tillgångar böra så långt som möjligt reserveras för understöd i mera trängande fall. För att ej slappa de studerandes energi att så långt som möjligt söka reda sig själfva, torde understödet böra lämnas som lån på i mom. 5 nämnda villkor, Styrelsen dock obetaget, att när den i något fall (klen hälsa eller dyl.) finner skäl därtill, lämna hela understödet eller del däraf som stipendium. Då sökanden vanligen torde kunna själf något bidraga till sitt uppehälle genom kondition, erhållande af nations-stipendier o. dyl. ock därtill bör sporras, må i regel icke hela den behöfliga årssumman lämnas af Diakonistyrelsen. Lån eller stipendium torde ej böra beviljas för mer än ett år i sänder för att, om den studerande afhänder sig rätten till fortsatt understöd (se mom. 8), detta må kunna under den minst pinsamma formen indragas, hvarförutom en sådan anordning kan bli en och annan en hjälp till godt uppförande och flitigt studerande. Dock skall den som en erhållit lån eller stipendium, försäkras om fortsatt hjälp under ofvannämnda form, så länge han uppfyller villkoren härför. Lån må vara räntefritt intill ett år efter prästexamen. Därefter må en billig ränta erläggas och beloppet amorteras på i regel t.ex. 10 år från sagda tid räknadt. I fall, då kuratorerna genom läroverkslärare eller andra omdömesgilla personers vitsord kunna göra sig öfvertygade om sökandes lämplighet för prästkallet, må understöd kunna lämnas denne vid början af hans universitetsstudier, men i andra fall må någon tids vistelse vid universitetet, möjligen aflagd teologisk-filosofisk examen kräfvas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Studiehjälpmedelsfonden
Organisationsnummer:802008-4375
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:942 532 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS