ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning fördelas i trenne lika lotter, hvilka, efter Tidningarne utfärdad Kungörelse om ansökningars ingifvande, tillfalla, efter directionens pröfning och beslut, trenne oförsörjda och behöfvande enkor eller ogifta fruntimmer af Kammarherren Baron David Stjerncronas och dess hustru Friherrinnan Agneta Wredes efterkommande i rätt nedstigande led, vid hvilket årliga understöd samma personer bibehållas, så länge de i ogift stånd lefva och det behöfva. För pröfningen vid bortgifvandet af detta understöd gäller endast denna föreskrift, att den närmaste i slägten samt mest behöfvande må njuta det frmför andra i slägten, hvilket bestyrkas skall med behöriga bevis så väl rörande släktskapen som ock behofvet deraf; men vid min död, då första frågan upstår, hvilka, detta understöd skall tillgodokomma, är min villja och beslut detta, att mina närmaste anhörige af lefvande ogifta fruntimmer böra, ehvad än de icke äro behöfvande, detsamma erhålla, då genom tid och död ingen mera finnes som tillhör min Fäderne- och Möderneslägt, låter Direktionen utdela den behållna räntan till lika fördelning emellan sex Adeliga ogifta Fruntimmer, efter förenämnde stadgade pröfningsrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stjerncronska Fonden
Organisationsnummer:802003-2341
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS