ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att för framtiden bevara och bibehålla i stiftelseurkunden omtalad egendom. Sålunda skall stiftelsen bibehålla och förvalta fastigheterna Stavre 1:3, 1:37 och Bodsjölandet 1:4 jämte vissa föremålssamlingar. Att så långt möjligt underhålla kultur- och lokalhistoriskt intressanta byggnader å fastigheten. Att bedriva ett aktivt skogsbruk och annan näringsverksamhet. Jordbruksmarken skall väl hävdas och brukas. Detta skall ske genom fortsatt utarrendering av marken för exempelvis jordgubbsodling. Byggnader som inte används för stiftelsens egna verksamhet skall uthyras. Flera av byggnaderna på fastigheten Stavre 1:3 är av mycket stort kulturhistoriskt intresse. För att kunna behålla deras kulturhistoriska värde förutsättes stora kapitaltillskott vilka skall ske genom i första hand skogsuttag. Att genom utåtriktade kontakter och konstruktivt samarbete verka för samstämmighet och gemenskap i den egna bygden på ekonomisk och kulturella områden. Egendomen eller del därav får inte överlåtas, intecknas eller pantsättas, ej heller får något i samlingarna utlånas. Se dock § 13 i stadgarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stafgård
Organisationsnummer:893202-2190
Adress:
  • Stafre 404
  • 843 94 Gällö
Telefonnummer:070-626 62 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 990 074 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS