ÄNDAMÅL

Understöd åt behöfvande S:t Eriks Bröder, deras Enkor samt fader och moderlösa barn. 1:o. En tredjedel tilldelas en eller flera välrenommerade frimurarebröder, som börjat sin frimurarebana i S:t Johanneslogen S:t Erik och som prövas böra erhålla ekonomiskt bistånd. 2:o. En tredjedel utdelas till hjälp åt efterlämnade änkor och barn efter avlidna bröder, som intagits i S:t Johanneslogen S:t Erik eller i undantagsfall åt efterlämnade änkor och barn efter avlidna bröder, som intagits i annanfrimurareloge i Stockholm. 3:o. En sjättedel utdelas till unga män med ådagalagt intresse och anlag för vetenskapliga studier, hantverk, konst e.d., varvid de som varit föremål för Frimurarebarnhusets i Stockholm intresse ifråga om studiehjälp böra lämnas visst företräde. 4:o. En sjättedel utdelas till unga män, vilkas fäder äro eller i livstiden varit frimurare, företrädesvis ledamöter av eller ämbetsmän i S:t Johanneslogen S:t Erik, och vilka ägna sig åt hantverk, industriella eller kommersiella yrken och önska förkovra sig i utbildning genom bl.a. utlandsvistelse. Även frimurare, enkannerligen bröder ur S:t Johanneslogen S:t Erik kunna lämnas bidrag för idkande av studier eller eljest ernående av vidgade erfarenheter inom företrädesvis vetenskap, konst e.d. genom in- eller utrikes resa. 5:o. Om medel skulle återstå, sedan dispositionen av jubleårsfondens ränteavkastning blivit för året bestämd i enlighet med punkterna 1-4, äger S:t Johanneslogen S:t Erik, under iakttagande av samma former som gäller enligt detta reglemente, helt eller delvis taga dessa medel i anspråk för Logens allmänna understödsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S:t Eriks Logens Jubelårsfond
Organisationsnummer:802008-4573
Adress:
  • S:t Johanneslogen S:t Erik
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633752
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS