ÄNDAMÅL

Stiftelsen har följande ändamål: 1. Att i första hand tillförsäkra Ernst Henrik Magnus Ekman en viss lägsta livränta om 5,5 prisbasbelopp efter eventuell skatt per år som vid behov utbetalas månadsvis (”Livräntan”). Med behov avses att styrelsen, efter en självständig bedömning, får besluta om Livräntans storlek samt om det finns behov av att den ska utbetalas eller inte med hänsyn till Magnus övriga tillgångar och inkomster (inklusive eventuella gåvor, arv och pension). 2. Att i andra hand, om Magnus enligt styrelsens bedömning ovan inte är i behov av hela eller delar av Livränta och det annars bedöms finnas erfordeliga medel att utbetala får styrelsen besluta att, genom bidrag till Samfundet De Nio (org. nr. 802002-9040, nedan kallat ”Samfundet”) främja dess ändamål och uppgift som följer av a-c under nedan punkt 4 (med ändringen att Stiftelsen ersätts med Samfundet i punkt 4 a). 3. Om Magnus avlider och ovan angivna andrahandsändamål därefter har tillgodosetts under minst fem år, att stödja Samfundet genom att skänka Stiftelsens samtliga tillgångar till Samfundet. 4. Om Magnus avlider och ovan angivna ändamål nummer två och tre inte kan tillgodoses, a. att främja den svenska skönlitteraturen genom prisbelöning av från trycket utgivet skönlitterära alster samt – därest Stiftelsen bedömer detta vara ekonomiskt möjligt – genom utgivande av en tidskrift. b. Såsom skönlitterära alster, vilka må utgöra föremål för prisbelöning, anses i främsta rummet självständiga svenskspråkiga diktverk. Såvida annan skrift i vittert ämne är avfattad i utmärkt konstnärlig form, må även sådan skrift kunna anses såsom skönlitterärt alster, vilket kan göras till föremål för prisbelöning. Detsamma gäller också översättning i utmärkt konstnärlig form av utländskt diktverk eller av sådant vittert arbete, som nyss blivit nämnt. c. Pris kan även avse att giva ett erkännande åt förtjänta författare eller att bereda sådana författare understöd, för såvitt de till följd av ålder eller sjukdom fått sina förvärvsmöjligheter nedsatta. För att uppfylla dessa ändamål ska Stiftelsen från tid till annan efter styrelsens beslut ge ekonomiska bidrag enligt ovan angivna prioritetsordning till de destinatärer som följer därav.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Spelskogen
Organisationsnummer:802477-9541
Adress:
  • Samfundet De Nio
  • Villagatan 14
  • 114 32 Stockholm
Telefonnummer:070-3669943
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS