ÄNDAMÅL

§ 1. Grundkapitalet 9,000 (nio tusen) kronor skall af Akademien utlånas till högsta möjliga ränta. Räntan derå skall i everdeliga tider fördelas så, att 40 (fyratio) procent deraf årligen lägges till kapitalet, samt de återstående 60 (sextio) procent användas till stipendium åt elev vid Kungl. Musikkonservatorium, bördig från föräldrar bosatta i Göteborg, eller som derstädes fått sin musikaliska uppfostran. § 2. När grundkapitalet genom de årliga afsättningarne, vuxit till 10,000 (tio tusen) kronor, bildas utaf de ofvannämnda 40 (fyratio) procent nytt kapital, som skall stå och växa till ytterligare 10,000 (tiotusen) kronor hvarefter med räntan derå förhålles som i föregående paragraf föreskrifvet är och så allt framgent. § 3. I händelse att vid Konservatorium icke skulle finnas elev bördig från Göteborg, må stipendiet tilldelas annan elev som deraf gör sig förtjent, dock endast för ett år i sender. § 4. Stipendium må tilldelas manlig eller qvinlig elev, som studerar pianospelning, violinspelning, violoncellspelning, orgelspelning, eller komposition. Stipendiat utses af Läroverksstyrelsen. § 5. Stipendiet får med Akademiens bifall innehafvas i 3 (tre) år, men skulle elev fortfarande vilja fortsätta sina studier vid Läroverket, eller vid Konservatorium i utlandet, må sådan elev fortfarande i 3 år (tre) år bibehålla stipendiet, deräst elev finnes vara deraf förtjent. § 7. När fonderna vuxit till 50 (femtio) tusen kronor, må stipendier till större belopp än som paragraferna 1 och 2 bestämmer utdelas åt särdeles begåfvade elever [..].

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Musikens Vänner i Göteborg stipendiefond
Organisationsnummer:802477-6869
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071811
E-post:agneta.engblom@musakad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS