ÄNDAMÅL

Att främja och understödja till Sverige anknuten vetenskaplig forskning. Därvid skall gälla att verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och att i princip inte något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från fonden, men att företräde skall ges åt forskningsområden, vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt, att fondens medel speciellt skall användas för att stödja stora och långsiktiga forskningsprojekt, att nya forskningsuppgifter, som kräver snabba och kraftiga insatser, därvid särskilt uppmärksammas, att fonden skall söka främja kontakter med internationell forskning, samt att fondens medel inte skall tagas i anspråk för inrättande av permanenta tjänster, vilket dock inte skall utgöra hinder för att, om så befinns lämpligt, till fondens verksamhet knyta forskare för så lång tid, att stödet från fonden får karaktären av livstidsstipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Organisationsnummer:802012-1276
Adress:
  • Box 5675
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50626400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS