ÄNDAMÅL

Af disponibel avkastning bildas två stipendier och en pension att utgå till lika belopp i jemnadt tiotal kronor; skolande understödens storlek hvarje gång bestämmas för en tid af fem år. Stipendierna äro af sedda för behöfvande ynglingar och fröknar af adliga och friherrliga ätterna Reuterskiöld och Nordenfalk. Stipendierna tilldelas yngligar, hvilka efter uppnådd 18 års ålder idka studier vid allmän, civil eller militär, undervisningsanstalt äfvensom fröknar i ålder mellan 15 och 25 år, oafsedt om de idka studier eller ej. Stipendierna få åtnjutas under tre år, hvilken tid kan med ytterligare två år på derom gjord ansökan förlängas. Pensionen tilldelas fröknar af nämnda ätter och enkor, som genom födsel eller gifte tillhöra samma ätter. Vid ansökningars pröfvande till såväl stipendier som pension lemnas företräde åt sökande, som är närmast slägt till donator, Stipendierna och pensionen kunna, derest kompetent sökande af nämnda ätter ej anmäler sig, för en tid af högst fem år tilldelas medlem af annan å Riddarhuset introducerad att med företrädesrätt för den, som kan styrka slägtskap med någon af ofvannämnda ätter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Reuterskiöld-Nordenfalkska Fonden
Organisationsnummer:802408-2870
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS