ÄNDAMÅL

Två tredjedelar av stiftelsens årliga avkastning skall användas till stipendier åt behövande ungdom från förutvarande Regna kommuns område för fortsatt utbildning efter genomgången av obligatorisk skola. Den återstående tredjedelen av avkastningen skall användas till bidrag åt gamla, sjuka eller i övrigt behövande inom samma område. Bidrag får dock ej utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Renströmska fonden
Organisationsnummer:825000-4044
Adress:
  • Bengt Eriksson
  • Glimmervägen 3
  • 612 95 FINSPÅNG
Telefonnummer:0122-72226
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 303 210 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Räntan däraf bör af styrelsen användas på det sätt Styrelsen för befrämjande af Slöjdskolans ändamål finner lämpligast.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Renströmska fonden
Organisationsnummer:802478-3147
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7722609
E-post:emma.carlstrom@chalmers.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:204 570 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall överlämnas till Göteborgs kommunfullmäktige att användas till vissa inrättningar, stiftelser, anstalter och anläggningar inom staden Göteborg och dess nuvarande eller blivande område.De föremål, hvarföre anslag af fondens medel må anvisas, äro följande: allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande, då de icke äro af beskaffenhet, att de ovilkorligen böra bekostas av allmänna medel, vare sig kronans eller stadens; välgörenhetsinrättingar af alla slag, så ordnade,att de medellösas och behöfvandes bästa och behof afses, men icke befrielse för stadens innevånare från deras förbindelser i afseende på bidrag till fattigunderhållet; kostsammare anstalter för befordran af snyggheten, sundheten och helsovården; undervisningsanstalter af alla slag, anläggande af allmänna platser, uppförande af byggnader för speciella, men allmänna behof, såsom Kyrkor, Muséer och Föreläsningssalar, m. m.; ordnande af allmänna inrättningar för trafiken samt försköning af sådana platser, som för allmänt begagnande äro eller biifva upplåtna; samt i sista rummet anslag för inrättande af kassor under särskilda styrelser för lån, ämnade till underlättande antingen af handel eller af industri, eller ock af handtverk; äfvensom allmänna pantlåneinrättningar. Med afseende å de inrättningar, som i sista rummet blivit nämnda, förfares med den urskiljning, att medlen verkligen blifva fruktbringande på ett allmänt nyttigt sätt och att särskilda föreskrifter för detta hänseende lemnas. Den ordningsföljd, hvari de särskilda inrättningarna här ofvan förekomma innefattar i öfrigt icke något band på Stadsfullmäktiges beslutanderätt, i afseende på medlens användande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Renströmska fonden
Organisationsnummer:857201-3996
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser GÖH 420
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 149 923 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS