ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är a) att främja tekniskt vetenskaplig undervisning och forskning samt upplysning genom att samla, iordningställa och ordna tekniska föremål, modeller, fotografier, ritningar, böcker och annat, belysande särskilt den tekniska utvecklingen inom bergshantering, industri och hantverk inom Örebro län. b) att i samråd med statliga och kommunala myndigheter och institutioner verka för tillkomsten av ett tekniskt museum i Örebro och bevarande av museiobjekt och tekniskt historiskt värdefulla anläggningar inom länet samt att stödja museiverksamheten ekonomiskt genom gåvor av museimaterial och på annat lämpligt sätt. c) att från stiftare och andra emottaga och förvalta de medel och föremål, som överlämnas till stiftelsen. Stiftelsens ändamål är jämväl a) att mottaga fast och lös egendom, som överlämnas till stiftelsen. Till mottagandet får ej knytas villkor, som stiftelsens styrelse finner stridande mot stiftelsens ändamål. b) att förvärva eller avyttra sådan fast och lös egendom, som krävs för genomförande av stiftelsens ändamål. c) att skapa ekonomiska förutsättningar för driften av stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Örebro Läns Tekniska Museum
Organisationsnummer:875001-0780
Adress:
  • Örebro läns museum
  • Kaserngården 6 A
  • 703 65 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 87 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:738 784 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS