ÄNDAMÅL

Till Svenska Staten testamenterar jag min å Kungl. Djurgården å ofri grund belägna egendom Waldemarsudde med tillhörande åbyggnader, trädgårds- och parkanläggningar med den rätt, varunder samma egendom av mig innehaves, ävensom där befintliga konstverk, böcker samt övriga lösören och inventarier – med allenast de undantag, som angivas i § 1 – jämte tolvhundrasjuttiofem (1275) aktier i Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag samt därutöver andra värdehandlingar till ett bouppteckningsvärde av Fyrahundrafemtiotusen (450.000) kronor. Därest jag, mot förmodan, skulle komma att avyttra nyssnämnda aktier, skola i deras ställe insättas andra likvärdiga aktier till motsvarande värde. Av avkastningen av samtliga sålunda avsatta värdehandlingar skallårligen en tiondel (1/10) läggas till kapitalet, varefter återstoden under iakttagande av i § 5 meddelade föreskrifter, skall användas för vård och underhåll av ovannämnd egendom med inre och yttre inventarier. Överskott, som något år kan uppkomma, får användas till vård och underhåll under följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Organisationsnummer:802007-3030
Adress:
  • Box 24227
  • 104 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54583700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS