ÄNDAMÅL

§ 1. Sedan Riddarhusets årligen utgående kostnader för fondens förvaltning gäldats, skall med den årliga avkastningen förfaras på nedanstående sätt: Skulle vid min och min hustrus frånfälle fru Karin Wester, född grevinna Cronhielm, och hennes dotter fru Violet Holgerson, född Wester, vara vid liv, skall den årliga avkastningen uppdelas i två lika lotter, till lika fördelning mellan dem. Skulle någon av dem vid nyssnämnda tidpunkt vara avliden, liksom – om båda äro vid livet – då någon av dem därefter avlider, tillträder den andre förmånstagaren fondens hela avkastning. Sedan såväl fru Karin Wester, född grevinnan Cronhielm, och fru Violet Holgerson, född Wester, avlidit, skola, därest de då icke uppnått 25 år, Sven Aldo Waldemar Lilliehorn, född 1927 och Åke Pehr Axel Lilliehorn, född 1929, tilldelas envar hälften av avkastningen, att till dem som underhållsbidrag utgå, till dess vederbörande fyller 25 år. § 2. Då någon av herrarna Aldo eller Åke Lilliehorn dör eller i övrigt hans rättighet till andel i avkastningen upphör, skall med på honom fallande del av avkastnignen förtäras i enlighet med bestämmelserna i § 3. § 3. Då samtliga enligt ovanstående paragrafer berättigade till avkastningen av denna fond avlidit eller deras rättigheter i annan ordning utslocknat, skall 1/10-del av årliga avkastningen avsättas till fondens förökande, och 9/10-delar utdelas i ett eller flera stipendier, allt efter Riddarhusdirektionens beslut, till behövande medlemmar, tillhörande Sveriges Ridderskap och Adel. Härvid skall alltid företräde lämnas i första hand person, tillhörig adliga ätten Lilliehorn nr 1671 D, och i andra hand manliga medlemmar av ståndet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pehr och Svea Lilliehorns minnesfond
Organisationsnummer:802002-8026
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11  Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS