ÄNDAMÅL

Stiftelsens grundfond, 10.000 kronor, skall i första hand användas till inköp av aktier i Aktiebolaget Oscar Ahrén. Stiftelsens primära uppgift är att trygga det kontinuerliga fortsättandet av nämnda aktiebolags rörelse efter Oscar Ahréns frånfälle. För detta ändamål, som är synnerligen väsentligt både för bolagets och för dess anställdas skull, har stiftaren för avsikt att testamentera så stort antal aktier i Aktiebolaget Oscar Ahrén till denna stiftelse att stiftelsen erhåller röstmajoritet i bolaget. Stiftelsens ändamål är vidare, förutom att omhänderhava och förvalta aktier i Aktiebolaget Oscar Ahrén, att använda avkastningen av stiftelsens tillgångar till utbetalande av understöd, bidrag eller gåvor till i första hand stiftarens hustru Eva Ahrén samt till stiftarens och hans hustrus adoptivdotter Harriet Linnéa Ahrén samt stiftarens syskon: Herman Ahrén, Efraim Ahrén, Gunnar Ahrén, Henny Ahrén, Axia Svensson och Filip Ahrén och deras avkomlingar. Som likställda med nu nämnda personer och avkomlingar till dessa anses änkling och änka till släktmedlem samt det första eller äldsta adoptivbarnet i varje familj. Bidrag enligt denna § kan dessutom i andra hand tilldelas stiftarens makas föräldrar och hennes tre systrar och deras avkomlingar. Av årliga nettoavkastningen och från tidigare år för utdelning reserverade belopp må för året utdelas understöd, bidrag eller gåva bland de uti § 3 angivna personerna. Styrelsen är även berättigad att avsätta belopp för utdelning under senare år. Utdelning från familjefonden bör företrädesvis lämnas för vård, uppfostran och utbildning av minderåriga släktmedlemmar, för studier och utbildning för myndig släktmedlem för blivande yrke, till bosättning för medlem, som avser ingå äktenskap, till moderskapshjälp, till bidrag vid sjukdom, invaliditet, ålderdom, betryckt försörjningsläge och liknande tillfällen. Bidragen må kunna utgå såsom engångsbidrag eller såsom periodiskt understöd under en följd av år. Bidrag kunna erhållas efter ansökan hos stiftelsens styrelse, men äger styrelsen rätt att utdela bidrag även till släktmedlem, som ej gjort ansökan därom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Oscar Ahréns Familjefond
Organisationsnummer:102015-9271
Adress:
  • SBQ Consulting AB
  • Västra Allén 2
  • 254 21 Helsingborg
Telefonnummer:070-535 54 85
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS