ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål och uppgift att förlägga och genom behörig person fortsätta den av AB Ord och Bild tidigare ombesörjda utgivningen av tidskriften ”Ord och Bild” ävensom i samband därmed stående publikationer, samt att med hjälp av de medel som kunna komma att stå till stiftelsens disposition verka för nämnda mål. Stiftelsen skall vid utgivandet av tidskriften Ord och Bild beakta dennas speciella karaktär också för framtiden bibehålles. I det aktieteckningsupprop, undertecknat av bl a Viktor Rydberg och Carl Snoilsky, som 1893 cirkulerade, gavs en definition av denna karaktär; Karl Wåhlin gav senare uttryck för tidskriftens riktlinjer. Med vissa tidsmässigt betonade modifikationer äga de nämnda karaktäriseringarna alltjämt sin giltighet. Ord och Bild skall sålunda i fortsättningen förbli ett organ ägnat den estetiska kulturen i Norden. Tidskriften bör icke befatta sig med politiska frågor eller andra samhälleliga problem, som ligger utanför dess tidigare verksamhetsområde. Den bör stå öppen och objektiv inför skilda kulturella strömningar, såväl i nutid som i förfluten tid. Den får aldrig i sitt innehåll underordna sig ett privatintresse av förlags- eller affärskaraktär. I strid härmed står icke att stiftelsen anpassar Ord och Bilds program efter tidens krav och söker få till stånd en viss utvidgning av dess program i idépolitisk och kulturpolitisk riktning och att giva tidskriften en mera internationell anknytning, dock med bibehållande av tidskriftens nordiska linje ifråga om valet av ämnen eller medarbetare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ord och Bild
Organisationsnummer:802002-5709
Adress:
  • Box 31120
  • 400 32 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7439910
E-post:red@tidskriftenordobild.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:723 502 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS