ÄNDAMÅL

För stiftelsen finns egentliga ändamål och övriga ändamål. Dessa klargörs nedan. Stiftelsen finansierar inte naturvårdsåtgärder som ingår i länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Stiftelsens egentliga ändamål är att långsiktigt förvalta de av Banverket i juni 2004 redovisade naturvårdsåtaganden som ingår i kompensationsåtgärderna för Botniabanan vid Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter (Botnia 2004:003). Förvaltningen av kompensationsåtgärderna utgår från vad som lagts fast i planen. Stiftelsen bildas med fonderade medel från Banverket. Stiftelsen verkar med en långsiktighet i förvaltningen som motsvarar 100 år. De kompensaionsåtgärder som ingår i stiftelsens åtagande ska fullt ut kompensera för de effekter på naturvärdena som Botniabanan medför inom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.Kompensationsåtgärderna och de naturvårdsåtaganden som följer med dem är följande: Västernabben naturreservat (32 ha). Efter Länsstyrelsens naturreservatbeslut handhar stiftelsen ansvaret för den löpande förvaltningen. Tavlefjärden naturreservat (130 ha). Efter Länsstyrelsens bildande av naturreservat handhar stiftelsen ansvaret för den löpande naturreservatsförvaltningen. Ängsbacka naturreservat (90 ha). Efter Länsstyrelsens bildande av naturreservat handhar stiftelsen ansvaret för den löpande förvaltningen. Lövskogsskötsel inom naturreservatet Umeälvens delta (24 ha). Stiftelsen handhar ansvaret för den löpande skötseln. Ängets våtmark, naturreservat (91 ha). Stiftelsen ansvarar för den löpande förvaltningen Stöcke strandängar inom naturreservatet Umeälvens delta (23 ha). Stiftelsen ansvarar för den löpande förvaltningen Födosöksplatser för våtmarksfåglar (10 ha). Stiftelsen har ansvaret att årligen iordningsställa minst 10 ha utfodring av våtmarksfåglar. Stiftelsens övriga ändamål: Stiftelsen ska i övrigt bidra till att behålla det öppna jordbrukslandskapet kring nedre Umeälven samt medverka till att statusen för de utpekade naturtyperna och arterna som förekommer i området stärks. Stiftelsen äger rätt att med bidrag, gåvor, testamenten, uppdrag eller liknande utöver de medel Banverket ursprungligen fonderat, genomföra andra åtgärder för att främja naturvården i området nedre Umeälven än vad som preciserats om stiftelsens egentliga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven
Organisationsnummer:802425-0337
Adress:
  • Länsstyrelsen i Västerbottens län
  • 901 86 UMEÅ
Telefonnummer:090-10 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 242 853 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS