ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stimulera, främja och belöna allmännyttig forskning och utveckling, utbildning och därmed förenliga initiativ inom områdena för hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Främjandet av stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan allmännyttig verksamhet. Exempel på sådan verksamhet kan, men behöver inte, vara forskning inom teknikutveckling och medicin, såväl som allmän-/mellanmänskliga initiativ som bidrar till att skapa korskulturella gemenskaper inom olika områden såsom exempelvis näringsliv, idrott, kultur och musik. Stiftelsen kan bland annat verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag till: a. enskilda personers utbildning och/eller forskning vid universitet och/eller högskola inom eller utom Sverige inom de områden stiftelsen har till ändamål att stödja; b. fristående forsknings- eller utvecklingsprojekt, som ej är knutna till universitet eller högskola, i den mån dessa är förenliga med stiftelsens ändamål; eller c. såsom pris för banbrytande initiativ eller väl meriterade metoder/projekt inom de områden stiftelsen har till ändamål att främja. Stiftelsen bör inom ramen för dess ändamål prioritera att stödja projekt eller annan verksamhet som inte är fullt finansierad vare sig av skattemedel eller annan finansiering eller då det av annat skäl krävs ytterligare medel för dess genomförande. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen efter avdrag för förvaltningskostnader och avsättning för att trygga realvärdet av stiftelsens donationskapital. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Därutöver får vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar användas för stiftelsens ändamål i den mån de inte behövs för att trygga realvärdet av stiftelsens donationskapital. Därutöver får även donationskapital användas för stiftelsens ändamål under förutsättning att (i) stiftelsens förmögenhet aldrig får understiga ett belopp som motsvarar realvärdet av 5 000 000 kronor, samt att (ii) utdelning av donationskapitalet ett enskilt år maximalt får uppgå till 1#3 av det belopp som överstiger framräknat belopp enligt (i) ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mohammed H Alamoudi Foundation for Sustainable Initiatives
Organisationsnummer:802480-2822
Adress:
  • Midroc Europe AB / David Sundin
  • Box 3002
  • 169 03 Solna
Telefonnummer:+46 (0)10-470 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS