ÄNDAMÅL

1. Stiftelsens ändamål är att under nedan omnämnda villkor genom tilldelning av stipendier sätta unga män och kvinnor, utgångna ur arbetarhem, i tillfälle till utbildning i hantverk eller annan praktisk yrkesgren. 2. Av fondens årliga avkastning skall en tiondel användas till kapitalökning, till dess kapitalet uppnått ett belopp av 50. 000 kr, varefter sådan ökning upphör. 3. Återstoden av ränteavkastningen fördelas i två eller tre lika stora stipendier, som varje år senast i Juli månad utdelas till två eller tre ynglingar eller flickor för genomgående av någon kurs eller fackskola i ovan i mom. 1 angifvet syfte. Stipendiet kan endast tilldelas son eller dotter åt arbetare, som är anställd hos Hudiksvalls Trävaru Aktiebolag eller Aktiebolaget Iggesunds Bruk, samt sökes hos fondens styrelse före utgången av Februari månad och skall vid ansökningshandlingen fogas frejdebetyg, skolbetyg samt noggranna uppgifter om det ändamål, för vilket understödet begäres. Stipendium må i regel icke tilldelas samma person mer än en gång, dock att så må ske i undantagsfall, då någon, som är särskilt värd att erhålla ytterligare utbildning, kan av styrelsen finnas böra beredas tillfälle därtill. I intet fall må stipendium tilldelas samma person mera än två gånger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin och Lovise Sörensens Minnesfond
Organisationsnummer:887500-8669
Adress:
  • Iggesunds Bruk
  • 825 80 IGGESUND
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 177 212 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS