ÄNDAMÅL

Därefter, sedan först och främst alla ofvannämnda lifräntor utbetalats, skall af räntan Sexhundra /600:-/ kronor årligen användas på det sätt att Notariatafdelningen före Julen hvarje år till Kyrkorådet inom Hedvig Eleonora, Adolf Fredriks och Gustaf Wasa församlingar i Stockholm aflämnar Tvåhundra /200:-/ kronor åt hvardera församlingen för att af Kyrkoråden till Julen utdelas med Etthundra /100:-/ kronor hvardera åt två inom hvarje församling bosatta änkor af medelklassen som hafva minderåriga barn och befinna sig i fattiga omständigheter. Likaledes skall af räntan Sexhundra /600:-/ kronor hvarje år min födelsedag den 19 november tillställas Kyrkoråden Tvåhundra /200:-/ kronor hvardera i de tre ofvannämnda församlingarna för att utdelasmellan fyra /4/ äldre ogifta fruntimmer med femtio /50:-/ kronor till hvardera oafsedt hvilken samhällsklass de tillhöra, men som ej åtnjuta fattigunderstöd. Angående min sista hviloplats härstädes, må den gärna vara vackert belägen och bli väl underhållen, men endast en enkel grafvård bör anskaffas. De räntemedel, som därefter finnas, så ock de räntor, som blifva tillgängliga genom lifräntetagares frånfälle, skola fördelas i tre /3/ lika stora delar och öfverlämnas hvarje år lika mycket tillhvardera af Hedvig Eleonora, Adolf Fredriks och Gustaf Wasa församlingar i Stockholm för att af Kyrkoråden i nämnda församlingar användas den ena hälften till Styrelsen för undernärda folkskolebarns bespisning och den andra hälften till Styrelsen för skollofskolonierna, för det ändamål de afse att tjäna. Om, mot förmodan, skolbarnsbespisningen eller skollofskolonierna eller bådadera skulle upphöra med sin verksamhet äger Kyrkoråden i de tre ofvannämnda församlingarna rätt att afgöra till hvilket ändamål de medel, som af mig afsatts till bådadera, skola användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Margareta Kallenbergs testamentsfond
Organisationsnummer:802007-7957
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS