ÄNDAMÅL

Då fonden uppnått nämnda belopp (400 000 kronor) disponeras densammas afkastning, i den mån förenämnda bestämmelser (p. 1 -4 i testamentet) det medgifva, sålunda: Disponibla årliga afkastningen besparas för 5 år i sänder, för att vid utgången af nämnda period efter Stadsfullmäktiges bepröfvande användas för något eller några af följande stadens ändamål: a) Välgörenhetsinrättningar af alla slag, så ordnade, att de medellösas och behöfvandes bästa och behof afses, dock att härigenom icke någon lindring beredes stadens innevånare i deras skyldighet att bidraga till allmänna fattigvården; b) kostsammare anstalter för befordran af snygghet, sundhet och hälsovård; c) allmänna inrättningar för industriens och handelns befordran samt rörelsens underlättande; d) anläggande af allmänna platser och försköning af sådana platser, som för allmänt begagnande äro eller varda upplåtna; e) undervisningsanstalter af alla slag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarne Carl Wennbergs donation
Organisationsnummer:826000-2806
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:455 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS