ÄNDAMÅL

§ 2 Fondens ändamål skall vara att på nedan närmare angivet sätt främja tonkonsten, varvid hänsyn till donators italienska härkomst och till hans intresse för Sverige de musikaliska förbindelserna mellan Sverige och Italien bör ägnas särskild uppmärksamhet. § 4 Av den årliga avkastningen – sedan därifrån avgått kostnaderna för fondens förvaltning – skall en tiondel läggas till kapitalet. Därefter återstående avkastning skall ställas till Akademiens förfogande att utdelas såsom stipendier eller anslag enligt bestämmelserna i § 5. § 5 Beslut om utdelning av de disponibla avkastningsmedlen skall fattas av Akademiens styrelse efter hörande av de beredningsorgan som för ändamålet inrättats inom Akademien. Utdelning får ske i form av 1. stipendier till unga musikstudernade såsom bidrag till kostnader för utlandsstudier efter avslutad högre musikutbildning här i riket, 2. forskningsanslag till musikforskare för specifiserade projekt, eller 3. anslag till tonsättare, som är sysselsatta med kompositionsarbete. Styrelsen äger fritt bestämma hur fördelningen av de disponibla avkastningsmedlen skall ske mellan de nu angivna kategorierna av mottagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lorenzo Gori-Mazzolenis minnesfond
Organisationsnummer:802424-9636
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:558 327 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS