ÄNDAMÅL

4) a) Räntan härå utdelas årligen till min förenämnda adoptivdotter Caroline Louise Amep så länge hon lefver, med föreskrift, att detta räntebelopp må endast af henne, men icke af hennes laga målsman uppbäras och disponeras samt att räntemedlen icke under några förhållanden få tillgripas för den skuld, hvaruti min adoptivdotters man, herr Kaptenen m. m. Goswin Amep kan hafva råkat eller af hans borgenärer. b) Efter min förbemälda adoptivdotters död bör Riddarhusdirektionen allt framgent öfver räntemedlen förfoga på sådant sätt, att räntemedlen hvart femte år af Riddarhusdirektionen fördelas med lika belopp till hvartdera af de barn, hvilka under de sistförflutna fem åren blifvit inom Sverige födda inom adeliga ätterna Liljenstolpe N:o 2151 och Hederstierna N:o 1543, af den sistnämnda dock endast för så vidt som barnen härstamma från generalmajoren Carl Johan Hederstierna. Barn, födda af moder utaf adliga ätten Liljenstolpe, eger samma rätt vid fördelning af räntemedlen som barn, födda inom Liljenstolpeska och Hederstjernska ätterna och barn födt af moder äfven af adliga ätten Hederstjerna c) Omedelbart efter det denna fördelning skett insätter Riddarhusdirektionen uti Allmänna Lifoch Kapitalränteanstalten för hvartdera barnet hvad som på detsamma vid fördelningen belöper, dervid halfva beloppet afsattes för bildande af kapital vid tjugofem års ålder och den andra hälften för bildande af lifstidspension från och med femtio års ålder. d) Skulle under någon femårsperiod något barn icke födas inom någondera af förenämnda ätter, tillökas fonden med de sålunda besparade räntebeloppen. e) När bådadera af förenämnde adliga ätter på svärdssidan utslocknat, får Riddarhusdirektionen fri dispositionsrätt öfver fondens medel, dock att fonden bibehållen vid sitt namn och avkastningen användes för bildande af kapital och lifränta åt adeliga jungfrur och ynglingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Liljenstolpeska fonden
Organisationsnummer:102016-0642
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS