ÄNDAMÅL

Detta Capital skall bli en stående Fond, som genom utlåning mot inteckning i fastighet, skall göras frucktbart, men som aldrig får eller kan förskingras. Af den årliga räntan, såsom Capital beräknat, skall afdragas Två (: 2 :) procent i förvaltningsbestyr. Återstoden af den årliga räntans skall utgöra Ett (: 1 :) enda (: Säger Ett enda :) Resestipendium för en yngling eller ung man, med förvärfvad Akademisk underbyggnad, som genom Utrikes resor, eller vid någon utländsk Läro-Anstalt, kan utveckla sin bildning, antingen på någon vettenskapelig väg, eller uti de Sköna konsterne. Till åtnjutande af detta Stipendium, äro lika berättigade, ättlingar af Löfvenskiöldska, Coijettska och Leijonhufvudska Slägterne på manliga linien, som kunna räknatill Stam-Far, eller min Julie Coijets framlidne Fader, general-Löitenanten Johan Gustaf Coijet, eller till Stam-Mor min Löfvenskiölds framlidna Syster Sara Christina Löfvenskiöld i lifstiden gift med Öfverst-Löitenanten Friherre Abraham Leijonhufvud. Det skall tillerkännas den yngling eller unge man af desse Slägter, som i förening med klanderfritt uppförande, profvas vara den måst behöfvande och måst förtjenta. Att deraf bildas vidare 2:ne lika stora Uppfostrings-Stipendier. Att räntan af hvarje Stipendium, med afdrag af Två procent för förvaltningsbestyret, af Directionen utdelas till 2:ne de mast behöfvande, släckter, som kunna räkna till Stamfar antingen min Löfvenskiölds Framlidne Fader, eller till Stämmor min framlidna Syster i lifstiden gift med Friherre Abraham Leijonhufvud, och hvilka ega att uppbära desse Stipendier i samma ordning, som här ofvan är förordnat för Coijetska släckten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Löfvenskjöldska Undervisningsfonden
Organisationsnummer:802002-2094
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS