ÄNDAMÅL

a) Under tvenne år i rad användes hela årsavkastningen till att främja religiösa eller etiska – icke kulturella – ändamål och stiftelser inom Växjö stift med företräde för Forserum, min faders födelseförsamling, samt de församlingar, i vilka han under längre tider verkade som präst, nämligen Ljuder, Slätthög, Pjetteryd och Hjortsberga. Församling äger att genom Kyrkoråd eller Pastor loci till Domkapitlet ingiva skriftlig ansökan om anslag ur fonden till uppgivet ändamål och Domkapitlet beslutarom och i vilken utsträckning medel skola anslås ur fonden till det uppgivna ändamålet, Domkapitlet dock obetaget att efter förslag av någon dess medlem besluta om medels anvisande utan sådan ansökan. I främsta rummet tillgodoses ändamål, som åsyfta att göra Kristen Gud Faders-tro till en levande och verksam makt över menniskors sinnen och handlingar. Även till kyrkornas prydande med religiösa konstverk av olika slag, ägnade att stämma sinnena till andakt och tillbedjan, kunna medel utgå ur fonden. St:Sigfridsstiftelse kan, därest behov föreligger, ihågkommas med en årlig gåva dock högst 1/10 av den årliga avkastningen. Minst 1/10 därav lägges varje år till kapitalet. b) Vart tredje år användes hela avkastningen av donationen till resestipendier om minst 2000 kr vardera till präster (manliga) inom stiftet eller lärare i kristendom eller humaniora vid stiftets läroverk. Aspirant av resestipendium inkommer till Domkapitlet med skriftlig ansökan om dylikt med uppgift om det land, han ämnar besöka samt det område av kyrkligt liv och arbete eller den gren av religiös/etisk undervisning, som han ämnar studera. Stipendiat utses av Domkapitlet och är skyldig att vistas utrikes sammanlagdt minst 4 månader inom europeiskt land – inom de skandinaviska länderna sammanlagdt minst ett halvt år. Stipendiat åligger att senast ett halvt år efter hemkomsten till Domkapitlet ingiva skriftlig utförlig berättelse om resan och de erfarenheter och resultat, som han därunder vunnit. Därest Biskopen så prövar lämpligt, är stipendiat jämväl skyldig att vid närmast följande prästmöte om sin resa hålla föredrag, vilket må kunna inflyta i mötets handlingar. Företräde till resestipendium äger sökande, som önskar resa till Orienten och Palestina för att bedriva studier i kristendomens förstlingsländer. Sådan stipendiat skall vara skyldig att vistas i Orienten (Palestina) minst 2 månader och gäller även för honom efter hemkomsten vad ovan är sagdt. Därest lämpliga stipendiater någon gång, enligt Domkapitlets tanke, icke finnas inom stiftet, må Domkapitlet låta kungöra, att stipendierna stå öppna för aspiranter även från andra stift. Även vart tredje år lägges minst 1/10 av årsavkastningen till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen lektorn Oscar Sjöfors donation
Organisationsnummer:829501-0519
Adress:
  • Växjö stift
  • Box 527
  • 35106 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-77 38 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS