ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall efter avdrag för bankens förvaltningskostnader stå till förfogande för lektorn i biologi med hälsolära vid Högre Allmänna läroverket i Sundsvall eller, om tjänsten som ordinarie lektor i biologi med hälsolära ej uppehålles, för huvudläraren i nämnda ämne, och av honom disponeras för stipendier och bokpremier till elever vid läroverket efter samråd med rektor och övriga lärare, som undervisa i biologi. Skulle biologilektor för visst år icke vilja taga årsavkastningen i anspråk, skall kvarstående belopp kunna disponeras under senare år. Berättigade till stipendium eller premium från fonden skola endast vara elever vid Högre Allmänna läroverket i Sundsvall tillhörande gymnasiet med undantag för dettas avgångsklass samt de två högsta klasserna i läroverkets 4- och 5-åriga realskola, vilka visat ett djupgående och spontant intresse för ämnet biologi, företrädesvis vårt lands flora och fauna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lektor G:son Blomquists minnesfond
Organisationsnummer:802425-4420
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsekontoret
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:454 904 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS