ÄNDAMÅL

Sedan av årlig avkastningen en tiondel lagts till kapitalet, skall återstoden utgå i ett eller två stipendier efter skolrådets bestämmande i varje särskilt fall – till välartade manliga studerande vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor. För att komma i åtnjutande av stipendiet skall vederbörande antingen vara född i Eldsberga socken eller hans föräldrar där vara eller vid sitt frånfälle där hava varit mantalsskrivna. Vid utdelandet skall hänsyn i första hand tagas till behovet av stipendiet o i andra hand till framgång i studierna. Stipendiet må av samma man innehavas under högst tre år men skall dock årligen sökas. Skolrådet äger dock att, därest särskilda förhållanden så påkalla, medgiva innehavaren att under längre tid än ovan angivits, behålla stipendiet. Därest under något år ingen sökande anmäla sig eller skolrådet eljest finner att stipendiet icke må utdelas, skall avkastningen för sådant år läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Larssonska stipendiefonden
Organisationsnummer:849200-7102
Adress:
  • Halmstad kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:76 410 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS