ÄNDAMÅL

Ändamålet är att fritt och oberoende verka för det menskliga framåtskridandet och detta hufvudsakligen genom att framkalla och befordra sådana vetenskapliga upptäckter och uppfinningar, sociala förbättringar och frisinnade reformer, som kunnat blifva till välsignelse för menskligheten i allmänhet och serskildt för Sveriges folk. Dervid böra förnämligast afses sådana ändamål, hvilka icke af staten eller kommunen kunna påräkna tillräckligt understöd, Fonden afser hufvudsakligen att verka: 1:o Genom understöd till speciella undersökningar och till utredning af vigtigare sociala och vetenskapliga frågor. 2:o Genom bidrag till vetenskapliga eller mekaniska arbetens utförande, serskildt då det gäller nya upptäckter och uppfinningar. 3:o Genom bidrag till sådana företag, som kunna verka till folkets uppfostran i en moralisk och frisinnad anda. 4:o Genom uppmuntran af och undervisning i allmännyttiga slöjder och näringar. 5:o Genom aflöning för vissa år till utmärkta män och qvinnor, hvilka kunna verka välsignelserikt, vare sig inom de vetenskapliga, de sociala eller de industriella områdena. Denna Fond och de medel som af den komma att utgå, icke under några vilkor må användas för krigsredskap eller andra krigiska ändamål. Den må allenast verka i den fredliga odlingens och folkupplysningens tjenst, enligt de i donationsbrefvet angifna bestämmelser. Genom att befordra freden och hindra kriget, genom att sprida fredsidéer och motarbeta krigsandan, såväl i medborgarnes uppfostran och allmänna tänkesättet som ock i staten och samhället, uppfyller denna Fond bäst sitt syfte att bilda åt min make Lars Johan Hierta ”en varaktig och honom en värdig minnesvård” och ”att verka i hans anda för mensklighetens och fosterlandets väl”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Organisationsnummer:802004-6077
Adress:
  • Eriksbergsgatan 3
  • 114 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6116401
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS