ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning påföljande år. För samfonden gäller att släktingar till Hilma Bergmansson skall ha företräde till samfondens avkastning enligt bestämmelserna för Hilma Bergmanssons fond dock högst med så stort belopp som motsvarar fondens andel av samfondens totala avkastning. Disponibel avkastning av samfonden skall användas för patienter vid Lidköpings sjukhus. Avkastningen av samfonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för ersättning till patient för sjukhuskostnad, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller pågrund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad b) till täckande av kostnad för eftervård som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta c) till bestridande av kostnader för inköpoch utveckling av ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av e) till täckande av kostnader för konvalecentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta f) trivselbefrämjande åtgärder för patient g) som bidrag för olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering och aktiveringav långtidssjuk så att denne bättre kan vistas eller vårdas i hemmiljö. Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för patienter vid Lidköpings sjukhus
Organisationsnummer:866000-9658
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:788 529 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS