ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 procent läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen är tillgänglig för utdelning påföljande år. För samfonden gäller att släktingar till EW Fischer och Mathilda Fischer född Forsblad skallha företräde till samfondens avkastning i enlighet med bestämmelserna för Mathilda Fischers frisäng för fattige inom Gudhems härad och EW Fischers frisäng för fattige inom Gudhems härad dock högst med ett så stort belopp som motsvarar respektive fonders andel av samfondens totala avkastning. Disponibel avkastning av samfonden skall användas för patienter vid Falköpings sjukhus. Avkastningen av samfonden får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för ersättning till patienter för sjukhuskostnad, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonimiska ställning försämrad b) till täckande av kostnad för eftervård som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta c) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av ortopediska hjälpmedel d) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av andrapersonliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av e) till täckande av kostnader för konvalecentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta f)trivselbefrämjande åtgärder för patienter g) som bidrag för olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering och aktivering av långtidssjuk så att denne bättre kan vistas eller vårdas i hemmiljö. Avkastningen får inte användas för ändamålsom skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landstinget Skaraborgs samfond för patienter vid Falköpings sjukhus
Organisationsnummer:866000-9641
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:980 870 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS