ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall med iakttagande av vad som nedan sägs användas till belöning 1) av jordbrukare, trädgårdsodlare eller fiskare, som genom särskilt nit eller föredömlig gärning främjat någon av dessa för Gotlands län viktiga näringsgrenar, samt 2) av mindre företagare, som igångsatt, utvecklat eller eljest främjat någon för länet gagnelig industri eller hantverksrörelse. Av den avkastning av fonden, som uppstått till och med år 1952, skall första gången år 1953 efter förslag av Gotlands läns hushållningssällskap 300 kronor tilldelas sådan jordbrukare, trädgårdsodlare eller fiskare, som nämnts under punkt 1). Efter ytterligare två år skall sedan av den sammanlagda ränteinkomsten för båda åren alltid minst en tiondel lagts till kapitalet enahanda belopp efter förslag av Gotlands läns företagareförening tilldelas sådan mindre företagare, som nämnts under punkt 2), samt därefter i fortsättningen efter varje tvåårsperiod varannan gång efter förslag av hushållningssällskapet respektive företagareföreningen med 300 kronor tilldelas någon ur ifrågavarande kategorier. Belöningarna överlämnas lämpligen vid vederbörande institutionerns årsmöten. Skulle ränteavkastningen nedgå till sådant belopp, att – efter avsättning av en tiondel av tvåårsperiodens avkastning till kapitalet – belöningen understiger 300 kronor, må densamma nedsättas att utgå med 250 kronor, därefter 200 kronor o.s.v. Skulle Gotlands läns hushållningssällskap eller Gotlands läns företagareförening upphöra med sin verksamhet, kan efter länsstyrelsens bestämmande uppdragas åt den institution, som närmast kan anses ha övertagit arbetsuppgifterna för den institution som upphört, att inkomma med förslag å lämplig belöningstagare. Sedan fonden vuxit till sådan storlek, att årliga avkastningen av densamma överstiger 300 kronor, sedan ovan angivna avsättning till kapitalet gjorts, skall utdelning från fonden äga rum varje år, nämligen vartannat år till jordbrukare, trädgårdsodlare eller fiskare enligt punkt 1) och vartannat år till sådan företagare, som avses under punkt 2) här ovan. I fortsättningen må sedan belöningen årligen höjas med jämna 100 kr, när avkastningen efter bestämd avsättning det medgiver. Skulle visst år icke finnas tillräckligt förtjänt person att föreslå inom den kategori belöningstagare, som det året enligt föreskrifterna skall komma ifråga, må belöningen i stället kunna nästpåföljande år tilldelas därav förtjänt person inom samma kategri. Skulle icke heller då lämplig person vara att tillgå, skall sålunda outdelat belopp läggas till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Landshövding Erik Nylanders Minnesfond
Organisationsnummer:834000-9458
Adress:
  • Visborgsallén 4
  • 621 85 Visby
Telefonnummer:010-2239000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS