ÄNDAMÅL

Pensioner åt medlemmar af adliga Lagerbielkska slägten, manliga eller qvinliga, hvilka bära eller hafva burit det Lagerbielkska namnet, och som icke, i kapitalavkastning, lifränta, pensioner och dermed jemförliga understöd, ega annan årlig inkomst samt i följd af sjukdom, eller ålder af femtio år eller derutöfver hafva svårt att sjelfva förtjena något till sitt uppehälle och följdaktligen kunna anses i behof af ökad inkomst: eller ock såsom uppfostringsstipendier åt barn af adliga Lagerbielkskaslägten, hvilkas föräldrar äro aflidna eller sakna tillräckliga medel att bereda barnet av vårdad uppfostran i skola och högre läroanstalt eller en god utbildning i något yrke, med rätt för innehafvaren af dylikt stipendium att åtnjuta detsamma tillfyllda tjugofem års ålder; När icke någon enligt nyss angifna grunder till understöd kompetent person finnes eller, när understöd kungöres till ansökning, som sökande sig anmäler, såsom pensioner åt ogifta fruntimmer af andra å Riddahuset introducerade ätter, hvilka icke, i kapitalavkastning, lifränta, pensioner och dermed jemförligt understöd, ega annan årlig inkomst och som i följd af sjukdom eller hög ålder äro i behof af understöd, för att vinna en nogorlunda bekymmerfri ställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagman Gustaf Adolf Lagerbielkes Donationsfond
Organisationsnummer:802001-9637
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS