ÄNDAMÅL

§ 2. Stiftelsen skall i första hand förvalta Lagerbergs säteri med byggnader och inventarier och där bedriva sådan verksamhet som närmare anges i 11 §. I den mån avkastningen inte behöver tas i anspråk för stiftelsens förstahandsändamål får den användas för att stödja vetenskaplig forskning i jordbrukets historia och byggnadsteknik, det senare avseende äldre byggnader, ävensom kulturminnesvård, särskilt kulturvårdande verksamhet i Eskilstuna kommun, avseende exempelvis iståndsättning av äldre byggnader och minnesmärken. § 11. Styrelsen skall verka för att Lagersbergs säteri blir ett levande inslag i sin del av Eskilstuna kommun. Styrelsen skall hålla säteriet öppet för allmänheten och bruka det som museum samt låta det komma till användning för därtill anpassad verksamhet för industri, handel, skogsbruk, jordbruk och andra näringar samt för svenska kyrkan och andra kristna trossamfund. Fastigheten får inte brukas som bostad för kommunens tjänstemän eller förtroendemän eller användas av politiska organisationer. Hilma Perssons efterlevande har tillgång till säteriet och dess inventarier. Denna rätt skall beaktas av styrelsen vid dess dispositioner enligt första stycket. Vid alla beslut bör särskild hänsyn tas till den ledamot som har utsetts av släktingarna. Vid alla reparationer och omändringar skall stor hänsyn tas till de i testamentet angivna väggmålningarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lagersberg
Organisationsnummer:818001-2752
Adress:
  • Advice Företagsassistans i Stockholm AB
  • Västmannagatan 10
  • 111 24 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS