ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja den filosofiska forskning i vårt fosterland och särskilt filosofiens studium vid Stockholms Högskola. I öfverensstämmelse med fondens nu angifna ändamål skall den årliga afkastningen (hvaraf alltid någon del bör afsättas till kapitalets vidmakthållande och förkofran) användas i första rummet till upprättande av en professur i praktisk filosofi vid Stockholms högskola. I andra rummet så användas, att däraf bildas tre lika stora stipendier, som skola årligen tilldelas tre för vetenskaplig förmåga väl vitsordade yngre lärare eller docenter vid Stockholms högskola, nämligen ett stipendium i filosofi, ett i svenska språket och litteraturen samt ett i Sveriges historia och statskunskap. Besparingar, som kunna uppkomma å afkastningen af denna fond, och hvilka icke pröfvas nödiga till kapitalets stärkande, må kunna användas till täflingspris för vetenskapliga afhandlingar i filosofi eller i svensk språkforskning, eller i fäderneslandets kulturhistoria, eller ock till tillfälliga premier åt författare af utmärkta arbeten i någondera af dessa vetenskaper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristian Claësons fond för filosofiens studium
Organisationsnummer:802403-1414
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS