ÄNDAMÅL

§ 1 – Konung Gustaf VI Adolfs frimurarefond har till ändamål att understödja sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan hava betydelse för vård och fostran av barn och ungdom. Av fondens årliga avkastning skall 1/10 del läggas till fondens grundkapital. Återstoden av avkastningen skall, enligt direktionens beprövande, utdelas såsom bidrag till sådan forskning som i 1 § sägs. Utdelningen skall äga rum årligen före ingången av april månad, dock att direktionen, när den finner förhållandena det påkalla, äger uppskjuta utdelningen så att på en gång kan utdelas den för sådant ändamål bestämda delen av avkastningen under högst tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Frimurarefond
Organisationsnummer:802011-1459
Adress:
  • Box 170
  • 101 23 Stockholm
Telefonnummer:08-463 37 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS