ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte och ändamål är att utan politisk. religiös eller annan ideologisk färgning i minst 100 år: a)Genom instiftandet överta och därefter äga, visa. förvalta, vårda, sprida kunskap om och utgöra huvudman för samtliga samlingar av föremål, bilder, dokument, arkiv, etc. som alltsedan grundandet I 890 på olika sätt har samlats in och skänkts till ideella föreningen Museum & Arkiv på Kivik. Avsikten är att på ett bättre, tryggare, långsiktigt och vetenskapligt sätt bidra till samlingarnas fortsatta bevarande. Alla samlingar som i samband med förordnandet överlämnas till stiftelsen har genomgått sådana konserverande insatser, att de inte bedöms vara i behov av förnyade insatser på åtminstone 15-20 år. vilket innebär att influtna medel istället kan utvecklas. b)Förvalta och utveckla de medel som i samband med stiftandet och därefter inflyter ti Il stiftelsen. för att säkra långsiktigt bevarande av samlingarna. c)Oberoende och självständigt bedriva, främja, dokumentera och utveckla allmännyttig kulturmiljövård och museal och arkivmässig verksamhet, liksom därmed förenlig annan kulturell verksamhet, i huvudsak, men inte nödvändigtvis uteslutande, på och inom Kiviksbygden, enligt den geografiska definition som återfinns i ”Policy för förvärv, hantering och gallring av arkivalier,fotografier och föremål vid Kiviks Museum”. d)Bedriva ett fortlöpande insamlingsarbete för pengar till; (1)konserverande och vårdande åtgärder kring samlingarna för att bevara dessa för framtiden; (2)fortsatt insamling av föremål. dokument och bilder enligt av Museichef och styrelsen för Museum & Arkiv på Kivik fastställd ”Policy för förvärv, hantering och gallring av arkivalier, fotografier och föremål vid Kiviks Museum” som bifogas som för verksamheten styrande bilaga till stiftelseurkund och stadgar; samt (3)i främsta rummet interna, vetenskapliga forsknings-, dokumentations- och inspelnings-/ eller skriftutgivningsprojekt kring Kiviksbygdens arkeologi, historia eller kultur i vid mening, men också samarbetsprojekt med exempelvis andra museer, stiftelser, universitet, etc. för att sprida kunskap om Kiviksbygdens fascinerande historia.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv
Organisationsnummer:802481-9339
Adress:
  • Dafvid Hermansson
  • Rosenhill, Rörum
  • 272 95 Simrishamn
Telefonnummer:705120830
E-post:info@kiviksmuseum.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:220 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS