ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall allt framgent förvaltas så, att räntan en gång hvarje år tilldelas en för flit och goda seder samt framsteg i studierna väl vitsordad lärjunge i någondera av Falu h.a. läroverks två högsta klasser. Om för något år räntan ej anses kunna eller böra på det sättet odelad användas, må densamma i lika eller olika stora delar fördelas mellan twå eller tre välartade lärjungar, tillhörande en eller två af de tre högsta klasserna, dock så at, om inom sålunda angifna klassgränser lärjungar med namnet Åsberg finnas så qvalificerade, att de enligt det föregående kunna komma i åtnjutande af räntemedlen företrädesrätt dertill i hvad för fall som helst tillkommer dem eller någon av dem, om de äro behöfvande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karin Åsberg Kruhs premiefond
Organisationsnummer:802479-6727
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 700 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS